آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

مقالات مهارت های فنی

دسته بندی‌ها
معرفی انواع کلید های موجود در بازار

معرفی انواع کلید های موجود در بازار

معرفی نرم افزارهای طراحی کابینت

معرفی نرم افزارهای طراحی کابینت

معرفی بازار کار و درآمد شغل کابینت سازی

معرفی بازار کار و درآمد کابینت سازی

معرفی انواع دستگاه های کلیدسازی

معرفی انواع دستگاه های کلید سازی

نمایش بیشتر