آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

دوره های مهارتی

آموزش کلید سازی

آموزش کلید سازی و قفل سازی

4,100,000 تومان
آموزش نجاری

آموزش نجاری و درودگری

7,000,000 تومان
آموزش کابینت سازی

آموزش کابینت سازی

3,800,000 تومان
آموزش بازرسی فنی جوش

آموزش بازرسی جوش

17,000,000 تومان
آموزش جوشکاری میگ

آموزش جوشکاری CO2

8,000,000 تومان
نمایش بیشتر