آدرس: تهران - میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - نبش خیابان منیری جاوید - آموزشگاه فن و کار

دوره های مهارتی

آموزش کابینت سازی

آموزش کابینت سازی

3,800,000 تومان
آموزش جوشکاری میگ

آموزش جوشکاری CO2

8,000,000 تومان
آموزش جوشکاری برق

آموزش جوشکاری برق

8,000,000 تومان
آموزش بازرسی فنی جوش

آموزش بازرسی جوش

17,000,000 تومان
آموزش نجاری

آموزش نجاری و درودگری

7,000,000 تومان
آموزش کلید سازی

آموزش کلید سازی و قفل سازی

4,100,000 تومان
نمایش بیشتر