آموزشگاه فن و کار

مجموعه سوالات فنی و حرفه ای تعمیرات پکیج

نویسنده: پیمان رشوند
نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیرات پکیج
چکیده:

نمونه سوالات آزمون تئوری و کتبی تعمیرات پکیج سازمان فنی حرفه ای می تواند راهنمای کارآموزان و تعمیرکارانی باشد که قصد دارند مدرک فنی حرفه ای تعمیرات پکیج را دریافت کنند. لازم به ذکر است این سوالات در آینده آپدیت خواهند شد.

با توجه به فراگیر شدن استفاده از پکیج در زندگی های امروزی، تعداد افراد شرکت کننده در دوره های آموزش تعمیرات پکیج فنی حرفه ای روز به روز در حال افزایش است. آموزشگاه فن و کار به منظور راهنمایی کاراموزان شرکت کننده در این دوره و آشنایی آنها با نحوه آزمون تئوری فنی حرفه ای برای تعمیرات پکیج اقدام به جمع آوری نمونه سوالات فنی حرفه ای پکیج دیواری نموده است. لازم به ذکر است این مجموعه سوالات به آپدیت خواهند شد. برای مشاهده سرفصل های کامل دوره پکیج و جزئیات بیشتر آن روی تصویر زیر کلیک نمایید:

آموزش تعمیرات پکیج

نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرات پکیج

1- کاربرد شیر سه طرفه در پکیج. ………..

الف- در شوفاژهای تک مبدل می باشد. ب- در شوفاژهای دو مبدل می باشد.
ج- جهت یکسره کردن مدار شوفاژ می باشد.

د- جهت یکسره کردن مدار آب گرم مصرفی می باشد.

 

2- محل نصب پمپ روی دستگاه پکیج کدام است؟

الف- روی مسیر رفت رادیاتور ب- روی مسیر رفت و برگشت رادیاتور
ج- در مسیر برگشت رادیاتور د- در پکیج پمپ هیچ کاربردی ندارد.

 

3- کاربرد منبع انبساط در پکیج چیست؟

الف- جهت انبساط آب مدار شوفاژ است. ب- جهت انقباض آب مدار شوفاژ است.
ج- جهت انقباض و انبساط آب مدار است. د- هیچکدام

 

4- معموال جنس مبدل اصلی پکیج کدام است؟

الف- مس ب- آهن با پوشش قلع و سرب
ج- آلومینیوم د- آهن با پوشش کرم

 

5- اتصالات مرتبط با مبدل تک منظوره. …………….

الف- لوله رفت و برگشت شوفاژ است. ب- لوله رفت و برگشت شوفاژ و آب مصرفی است.
ج- لوله رفت شوفاژ است د- لوله برگشت شوفاژ و آبسرد است.

 

6- کاربرد مبدل ثانویه عبارتست از. …………

الف- تامین آبگرم مدار شوفاژ ب- تامین آبگرم شوفاژ و آب مصرفی
ج- تامین آبگرم مصرفی سرویس ها د- هدایت گاز به شوفاژ

 

7- کاربرد شیر برقی گاز در پکیج…………….. است.

الف-گازرسانی به مشعل ب-گازرسانی به مدار شوفاژ
ج- گازرسانی به مدار آبگرم مصرفی د-گازرسانی به مبدل

 

8- کاربرد کلاهک تعدیل در پکیج چیست؟

الف-رساندن هوای الزم جهت سوخت مشعل ب-جهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق
ج- جهت تخلیه گازهای حاصل از سوخت و تامین هوا د- این کلاهک جنبه تزیینی دارد.

 

9- کاربرد محفظه احتراق بسته در پکیج های. ………..

الف-فن دار است. ب-بدون فن است.
ج-فن دار با استفاده از لوله دودکش دو جداره است د-بدون فن با استفاده از لوله دودکش دو جداره است

 

10- کاربرد مشعل در پکیج چیست؟

الف-گازرسانی به دستگاه ب-ایجاد مخلوط هوا و گاز و عمل احتراق
ج- تامین هوای الزم جهت سوخت د-تامین آب مصرفی حمام

 

11- کاربرد پیلوت در وسایل گازسوز چیست؟

الف-تامین گرمای دستگاه ب-کمک در روشن شدن مشعل و ایمنی دستگاه
ج-جهت ایمنی دستگاه د-جهت کنترل دمای مشعل

 

12- کاربرد حسگر شعله در پکیج چیست؟

الف-کنترل تشکیل و حضور شعله ب-جهت روشن شدن مشعل
ج-جهت روشن شدن پیلوت د-کنترل دمای شعله

 

13- کاربرد حسگر NTC در پکیج چیست؟

الف-کنترل دمای هوا ب-کنترل دمای شعله
ج-کنترل دمای آب د-انتقال دمای هوا به دستگاه

 

14- کاربرد فلوسوییچ در پکیج چه می باشد؟

الف-اطلاع رسانی عبور آب به برد ب-کنترل مقدار آب خروجی
ج- کنترل مقدار آب ورودی د-کنترل دمای آب

 

15- محل نصب کلید ایمنی فشار آب در کجا می باشد؟

الف-در مدار گرمایش ب-در مدار آبگرم مصرفی
ج-در مسیر آب سرد ورودی د-روی پمپ

 

16- کاربرد شیر ایمنی (شیر اطمینان) مدار گرمایش…………..می باشد.

الف-جهت کنترل حجم آب در گردش ب-جهت کنترل فشار زیاد در مدار گرمایش
ج-جهت کنترل فشار کم در مدار گرمایش د-هیچکدام

 

17- کاربرد شیر بای پاس در پکیج چیست؟

الف-جهت کنترل فشار گاز ب-جهت کنترل فشار در مسیر آبگرم مصرفی
ج-نشان دهنده فشار مدار گرمایش د-جهت گردش کوتاه آب در مدار گرمایش

 

18- کاربرد فشار سنج (مانومتر)در پکیج چیست؟

الف-اندازه گیری و کنترل فشار گاز ب-اندازه گیری و کنترل فشار آبگرم مصرفی
ج-نشان دهنده فشار مدار گرمایش د-کاهش فشار آب مصرفی

 

19- محدوده فشار قابل قبول در پکیج چند بار است؟

الف1- تا 4 بار ب5- % تا 2/5 بار
ج5- % تا 5 بار د-محدودیتی ندارد.

 

20- وظیفه برد اصلی در پکیج…….

الف-کنترل دمای آب گرم مصرفی و مدار شوفاژ ب-کنترل زمان کارکرد پمپ و فن
ج- ارتباط با محدود کننده های دستگاه د-هر سه مورد

 

21- یکی از بهترین سیاالت برای انتقال حرارت در پکیج های حرارتی کدام است؟

الف-هوای گرم و فشرده ب-روغن
ج-گاز مایع د-آب

 

22- آب در اثر حرارت چگونه می شود؟

الف-کاهش حجم پیدا می کند ولی منبسط نمی شود ب-کاهش حجم پیدا می کند و منبسط می شود.
ج-منبسط می شود و افزایش حجم پیدا می کند. د-تغییری نمی کند.

 

23- یکی از وظایف مهم منبع انبساط چیست؟

الف-جلوگیری از اتلاف حرارت در سیستم ب-تامین آب برگشت سیستم
ج- جبران نوسانات حجمی آب داخل سیستم د-جلوگیری از فشار سیستم

 

24- به منبع انبساط در پکیج های حرارتی ……………….وصل می شود.

الف-دو لوله ب-یک لوله
ج-سه لوله د-بستگی به نوع پکیج حرارتی دارد

 

25- در صورت عمل نکردن تمامی سیستمهای کنترل دستگاه پکیج حرارتی و در نتیجه بالا رفتن دما در مبدل تا بالای 100 درجه سانتیگراد کدام قطعه وظیفه متوقف کردن مشعل پکیج حرارتی را بعهده دارد؟

الف- پتانسیومتر آب گرم مصرفی ب-پتانسیو متر آب مدار گرمایش
ج-شیر کنترل گاز د-کلید حرارتی

 

26- در پکیج های حرارتی اگر فشار سیستم از سه بار بالاتر رفت کدام قطعه عمل می کند؟

الف-شیر سه طرفه ب-شیر یکطرفه
ج-شیر اطمینان د-ایرونت

 

27- معموال پمپ در مدار ……….. بر روی لوله ………… نصب می شود.

الف-مصرفی – رفت ب-گرمایش – برگشت
ج- مصرفی – برگشت د-گرمایش – رفت

 

28- کار پمپ سیر کوالتور چیست؟

الف-ایجاد فشار ب- کم کردن فشار
ج-گردش آب گرمایشی د-گردش آبگرم مصرفی

 

29- رمومتر برای اندازه گیری چه پارامتری می باشد؟

الف-فشار ب-دما
ج-حجم د-وزن

 

30- هنگام هواگیری پمپ در پکیج های حرارتی دیواری چه باید کرد؟

الف-پیچ روی آن را باز کنید تا هوا خارج شود. ب-پیچ هواگیری رادیاتور را باز کرد.
ج-شیر هواگیر را باز کرد. د-بهتر است تمام موارد را باهم باز کرد.

 

31- در صورت نیاز به گرمای بیشتر در ساختمان می توان یک یا چند دستگاه پکیج حرارتی را به صورت ………نصب کرد.

الف-سری ب-موازی
ج-مختلط د-سری موازی

 

32- فاصله الکترود جرقه زدن از سطح پره های مشعل چند میلی متر می باشد؟

الف- 3 میلی متر ب- 9 میلی متر
ج- 14 میلی متر د-  20 میلی متر

 

33- هنگام عملکرد شیر اطمینان فشار سیستم چگونه تغییر می کند؟

الف-افزایش می یابد . ب-کاهش می یابد.
ج-تغییری نمی کند. د-اول افزایش و سپس کاهش می یابد.

 

34- بر روی منبع انبساط بسته (در پکیج های حرارتی) شیر نصب ………… و در داخل آن…. …. موجود است.

الف-می گردد – اکسیژن ب-نمی گردد – نیتروژن
ج-می گردد – آمونیاک د-می گردد – نیتروژن

 

35- رادیاتور شوفاژ صدای شرشر آب می دهد چه باید کرد؟

الف-بایستی رادیاتور هواگیری شود. ب-بایستی پکیج حرارتی هواگیری شود.
ج-نیازی به هواگیری نیست دمای آب سیستم کم است. د-پمپ خراب است.

 

36- در صورت بسته شدن شیر آب گرم مصرفی کدام وسیله قطع جریان آب را تشخیص می دهد؟

الف- فلوسوئیچ ب- ونتوری
ج- کلید حرارتی د- کلید ایمنی حداقل فشار آب

 

37-  NTC چیست؟

الف-مقاومت ولتاژی ب-مقاومت نوری
ج-مقاومت دمایی د-پتانسومتر

 

38- برای شارژ اولیه مدار گرمایشی از کدام وسیله استفاده می شود؟

الف-شیر برقی سه طرفه ب-شیر پرکن
ج-شیر ورودی آب د-شیر رادیاتور

 

39- در تمام پکیج های حرارتی وضعیت پمپ در حالت زمستانی …….. است.

الف-خاموش ب-استراحت
ج-دور متوسط د-روشن

 

40- کدامیک از مبدل های زیر دارای فین می باشد؟

الف-مبدل اولیه ب-مبدل ثانویه
ج-مبدل صفحه ای د-مبدل اولیه و ثانویه

 

42- حداقل فاصله پکیج حرارتی دیواری از کف چقدر باید باشد؟

الف- 100 سانتی متر  ب- 180 سانتی متر
 ج- 120 سانتی متر  د- 190 سانتی متر

 

42- در پکیج های حرارتی دیواری پیلوت دار در صورتیکه پیلوت روشن شود ولی شعله آن پایدار نماند ایراد در کجاست؟

الف-ترموکوپل ب-شیر هواگیری
ج-کلید حرارتی د-مبدل گرمایی

 

43- املاح موجود آب که باعث رسوب در لوله های مبدل می گردد عبارتند از

الف-منیزیم و سدیم ب-منیزیم و کلسیم
ج-کلسیم و سدیم د-آهن و منیزیم

 

44- در پکیج شوفاژ گازی چند لوله آب سرد وگرم داریم؟

الف-یک خروجی سرد و سه گرم ب-یک خروجی آب سرد و سه ورودی گرم
ج-یک ورودی آب سرد و دو خروجی گرم و یک برگشت سرد شده شوفاژ د- یک خروجی گرم و دو سرد

 

45- کار ریگلاتور چیست؟

الف-قطع کردن ب-افزایش دهنده فشار گاز
ج-تنظیم کننده فشار گاز د-روان کننده جریان گاز

 

46- کار ترمومتر در پکیج چیست؟

الف-نشان دادن دمای گاز ب-نشان دادن فشار آب
ج-نشان دادن فشار گاز د-نشان دادن دمای آب

 

47- برای نشت یابی گاز باید:

الف-از کبریت استفاده شود . ب-از کف صابون استفاده شود.
ج-از آتش استفاده شود. د-از شعله روشن گاز استفاده شود.

 

48- چرا مبدل پکیج و آبگرمکن را روکش منیزیم می زنند؟

الف- بخاطر جلوگیری از پوسیدگی سریع مبدل ب- بخاطر جذب حرارت بیشتر توسط مبدل
ج- بخاطر زیبایی و عایق کاری د- بخاطر جذب گرمای بهتر توسط آب از مبدل

 

49- اگر کلید حرارتی کار نکند پس از آن چه قطعه ای کار می کند؟

الف- فلوسوئیچ ب- شیر اطمینان
ج- شیر هواگیری خودکار د- شیر هواگیری ساده

 

50- کار شیر برقی گاز چیست؟

الف- خبر ورود آب به برد الکتریکی ب- رها کردن گاز با دستور برد الکتریکی
ج- خبر خروج گاز به برد الکتریکی د- خبر خروج آب به برد الکتریکی

 

51-  وظیفه کلید ایمنی حداقل فشار آب چیست؟

الف-فشار سیستم را اندازه می گیرد ب-در صورت نشتی یا پر نشدن سیستم را قفل می کند
ج- جریان آب مصرفی در دستگاه را تشخیص می دهد د-اگر فشار آب زیاد باشد مانند شیر اطمینان عمل می کند

 

52- برای تمیز کردن رسوبات داخل مبدل چه کار باید کرد؟

الف-شستشو با اسید کتراک ب- شستشو با آب
ج- حرارت دادن مبدل د-شستشو با دی اسکلر

 

53- ارتفاع مناسب نصب پکیج چند سانتیمتر است؟

الف- 80 تا100 ب – 100 تا 120
ج- 120 تا 150 د- 140 تا 160

 

54- در پکیج تک مبدله پمپ در کجای سیستم قرار دارد و در چه موقعیتی کار میکند؟

الف-رفت مدار گرمایش – موقعیت زمستانی ب-برگشت مدار گرمایش – موقعیت زمستانی
ج-رفت مدار گرمایش – موقعیت تابستانی د-برگشت مدار گرمایش – تمام موقعیت ها

 

55- سنسور حرارتی کنترل دما NTC چه وظیفه ای دارد؟

الف-قفل کردن دستگاه در صورت باال رفتن دما تا 110 درجه ب-نشان دادن دمای آب داخل سیستم
ج-گزارش لحظه به لحظه دمای محصوالت احتراق به برد د-گزارش لحظه به لحظه دمای آب سیستم به برد

 

56- در محفظه احتراق از چه عایقی استفاده می شود و دمای کاری آن چقدر است؟

الف-پشم شیشه – 1200 ب- پشم سنگ – 2000
ج-فیبر سرامیکی – 1200 د-پشم سنگ – 1700

 

57- بیشترین مقدار تشکیل دهنده گاز شهری کدام گاز است؟

الف-اتان ب-متان
ج-استیلن د-ازت

 

58- محدود کننده آب گرم مصرفی در چه محلی قرار داده شده است؟

الف-ورود آب سرد به مبدل حرارتی ب-خروجی آبگرم از مبدل حرارتی
ج- ورودی فلوسوئیچ د-روی شیر پرکن

 

59- سیستم ضد گریپاژ پمپ چیست؟

الف- سیستم روغن کاری خودکار ب- روشن شدن خودکار پمپ در تمام حاالت
ج- سیستم روغن کاری خودکار د- استفاده از مواد رسوب زدا

 

60- وظیفه ……….. خنثی کردن تغییر حجم و فشار افزایش یافته ی آب در اثر حرارت در مدار گرمایش می باشد.

الف-شیر بای پس ب-شیر پرکن
ج-پمپ سیر کوالتور د-منبع انبساط

 

61- محل نصب ونتوری کجاست؟

الف-بر روی بدنه فن ب-سمت چپ مبدل حرارتی
ج- سمت راست مبدل حرارتی د-در زیر محفظه احتراق

 

62- در پکیج مدل فن دار از چه دودکشی استفاده می شود؟

الف-سیمانی ب-گالوانیزه
ج-دوجداره د-نیاز به دودکش ندارد

 

63- فشار بارگذاری سیستم مدار گرمایش در حالتی که سیستم سرد است چند بار است؟

الف- 1 تا2 ب- 0/6 تا 1/5
ج- 1 تا 2/5 د- 1/5- تا 2/5

 

64- فلوسوئیچ در کدام قسمت قرار داده شده است؟

الف-ورودی آب گرم مصرفی ب-رفت مدار گرمایش
ج- ورودی آب سرد مصرفی د-برگشت مدار گرمایش

 

65- در پکیج های که فلوسوئیچ وجود ندارند از چه قطعه ای به جای آن استفاده می شود؟

الف-شیپوره ب-ونتوری
ج-فلومتر د-پرشر سوئیچ فشار

 

66- چه زمانی کنتاکتهای رله فلوسوئیچ بسته می شود؟

الف-روشن شدن ب-سرد شدن آب گرم مصرفی
ج-جریان پیدا کردن آب در فلوسوئیچ د-خاموش شدن شعله

 

67- برای جلوگیری از خوردگی سطح مبدل با چه ماده ای پوشانده شده است؟

الف-آلیاژ نقره ب-آلیاژ برنج
ج-آلیاژ آلومینیوم د-قلع

 

68- فاصله نوک الکترود از سطح مشعل باید چند میلیمتر باشد؟

الف- 1 ب- 3
ج- 8 د-فرقی نمیکند

69- در چه شرایطی کلید ایمنی حداقل فشار آب دستگاه را قفل می نماید و اجازه ی عملکرد به اجزای شوفاژ را نمی دهد؟

الف-در صورت وجود نشتی در سیستم ب-پرنشدن سیستم مدار گرمایش به اندازه ی کافی
ج-عدم وجود فشار مناسب برای عملکرد شوفاژ د-فشار سیستم از 0/5کمتر شود.

 

70- سنسور حرارتی کنترل دمای مدار گرمایش (R-NTC (در کجا نصب می شود؟

الف-روی پمپ ب-لوله خروجی آب گرم مصرفی
ج-روی لوله رفت مبدل د-روی مشعل

 

71- برای آزمایش سنسور حرارتی کنترل دما NTC مقاومت آن باید چگونه باشد؟

الف-در دمای 25 درجه سانتیگراد باید 10 اهم باشد . ب-در دمای 25 درجه سانتیگراد باید 10 کیلو اهم باشد.
ج-در دمای 75 درجه سانتیگراد باید 10 اهم باشد . د-در دمای 75 درجه سانتیگراد باید 10 کیلو اهم باشد.

 

72- درجه حرارت عملکرد کلید حرارتی محدودکننده دما (ترموستات حد آب) چند درجه است؟

الف- 60 ب- 80
ج- 105 د- 160

 

73- شیر کنترل گاز دارای چند شیر برقی 220 ولت است؟

الف- 1 ب- 2
ج- 3 د-شیر برقی ندارد

 

74- وظیفه شیر اطمینان چیست و فشار عملکرد آن چند بار است؟

الف-جلوگیری از داغ شدن بیش از حد آب مدار گرمایش – 3بار ب-جلوگیری از داغ شدن بیش از حد آب مدار گرمایش – 1 بار
ج-جلوگیری از باال رفتن بیش از حدفشار مدار گرمایش – 3 بار د- جلوگیری از باال رفتن بیش از حد فشار مدار گرمایش – 1 بار

 

75- منبع انبساط با چه فشاری از هوا پر می شود؟

الف- 1 بار ب- 2 بار
ج- 3 بار د- 4 بار

 

دانلود pdf سوالات فنی حرفه ای تعمیرات پکیج

نظر خود را با دیگران به اشتراک بزارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده نظرات هنوز نظری ثبت نشده است.
phone icon 021-91009433 / 09058520960